Archive for March, 2006

ITK’06 conference blog reportage

Tuesday, March 28th, 2006

Interactive Technology in Education (ITK)
–conference is the largest conference in Finland about information- and
communication technology in educational use.

This year the theme is Carpe Diem – create the future.
There are some interesting presentations including several blogging
related presentations this year. I’m also sitting with representatives
from the finnish media in the Web 2.0 keynote panel on thursday evening.

Last year I blogged about Graham Attwell. There I talked to several people how nice it would be if such contributions in the social web were visible to other conference participants. This is all about turning the static conference site into a live and dynamic one. I decided to do something about it this year and the conference manager Jarmo Viteli was very open to my ideas.

I
will be blogging there and a few of my friends will join me. It’s the
first conference in Finland which acknowledges the presence of
participants from the social web. For this reason I incorporated a feed aggregator
as part of the conference website. Participants have the ability to
register their own blog in the service to make their own writings about
the conference visible on the conference site. Flickr and del.icio.us services can be used with the tag itk06 to display images and weblinks to other participants.

I
look forward to incorporate similar features to other conferences as
well. If you are planning to run a conference and would like to make it
more interesting to participants by utilizing the possibilities of the
social web, please don’t hesitate to contact me.

If anything Open Source related will catch my eye, then I will write about it here at FLOSSE Posse. Otherwise I will post to my personal blog.

We’ll see you at ITK’06, on 5th – 7th of April 2006 at Hotel Aulanko, Hämeenlinna, Finland!

Vertalingen: No e-learning patents!

Saturday, March 25th, 2006

header short flosse Vertalingen: No e learning patents!

Vertalingen,
lever jouw bijdrage!
en
Voorbeelden: Met deze petitie proberen we de
aandacht te vestigen van Europese beleidsmakers op de gevaren van
software patenten, en dan vooral de negatieve effecten die ze hebben op
onderwijs. Het gebruik van informatie en communicatie technologie (ICT)
om het onderwijs in het algemeen en e-learning in het bijzonder te
ondersteunen, wordt nu gezien als een essentieel onderdeel van
onderwijs dat de behoeftes en mogelijkheden van
leerlingen/studenten/cursisten tegemoet komt en Europa technologisch,
economisch en creatief laat meedoen op wereldschaal.

De uitkomst van deze petitie is gericht aan de Europese Commissie, het
Europese Parlement, de Europese Raad en alle nationale beleidsmakers en
andere mensen die in de positie zijn om het hoofd te bieden aan de
bedreiging van software patenten. Dat is nodig om ook voor de toekomst
de keuzevrijheid voor de best mogelijke vormen van onderwijs
beschikbaar te houden.

Als u een bezorgde docent, student/leerling, ouder,
onderzoeker, beleidsmaker, e-learning ontwikkelaar of gebruiker bent,
teken deze petitie dan online en breng zoveel mogelijk mensen ervan op
de hoogte. Omdat de besluitvorming hierover eind maart begint, willen
we dat zoveel mogelijk mensen ervan weten en de petitie hebben getekend.

Voorbeelden: Ik ben zeer bezorgd over de
huidige plannen
van de Europese Commissie
m.b.t. Industrieel recht. De ontwikkeling
van de Community
Patent and European Patent Litigation Agreement
, in combinatie met
het ‘Londen protocol’, zou kunnen leiden tot een Europees brede
invoering van software patenten. Ik geloof dat dit de ontwikkelingen op
het gebied van computerondersteund leren ernstig schaadt doordat het
mogelijk maakt om innovaties van Europese e-learning ontwikkelaars die
binnen de claim van een software patent vallen, te verbieden. Ik geloof
dat het toelaten van een systeem van software patenten een merkbaar
negatief impact zal hebben op de ontwikkeling (en toepassing) van
nieuwe ideeën op het gebied van electronisch leren en op de
kwaliteit van het onderwijs. Hierbij kan je denken aan:
Voorbeelden:
 • Beperkingen van mensen op de toegang van informatie en
  kennis, alsmede de onafhankelijkheid van bestandformaten behorend bij
  onderwijsmiddelen. (Essentieel voor ‘life-long-learning’ zoals dat
  heet.) Beiden worden genoemd als cruciale voorwaarden/doelen in de Lisbon
  Strategy
  voor het bereiken van een succesvolle ontwikkeling van een
  Europese kennisgebaseerde economie.
 • Een hoogstwaarschijnlijke toename van de kosten van
  software applicaties voor het ondersteunen van onderwijs,
  communicatiemiddelen, besturingssystemen en allerlei andere software,
  tegelijk met een afname in keuzevrijheid van beschikbare software. (*)
 • Een negatief effect op interne en open-source ontwikkeling
  van applicaties voor het onderwijs. Veel Europese
  onderwijsauthoriteiten (ministers van onderwijs, universiteiten,
  regionale onderwijscommissies, kleine en middelgrote bedrijven)
  ontwikkelen onderwijsplatformen en onderwijsgerichte applicaties Geld
  dat dan gespendeerd wordt op software patenten en op het verdedigen
  tegen aanklachten, zou beter gebruikt zijn voor ontwikkeling, onderwijs
  en training. (*)
Voorbeelden:
 • Hier zijn twee voorbeelden van lopende zaken van Europese
  Patent Office patenten op ideeën voor electronisch leren die
  duidelijk impact hebben op huidige en toekomstige ontwikkelingen voor
  electronisch leren.:
 • Testen
  van geleerd materiaal in scholen

  Het gebruik van een computer voor het testen van leerlingen, valt onder
  een patent. De voornaamste claim betreft de basisprocedure zelf! De
  “technical contributions” voor het onderwijs bestaan er namelijk uit
  dat een computer gebruikt kan worden om het testen efficiënter te
  kunnen doen. Er zijn voortdurend activiteiten op scholen en
  universiteiten door heel Europa die potentieel onder deze claim vallen
  en mogelijk gestopt zullen moeten worden. Ter illustratie: de meeste
  open source Learning Management Systemen hebben dit soort
  functionaliteit ingebouwd!
 • Het
  leren van een taal door iemands uitspraak met de uitspraak van de
  leraar te vergelijken.

  Dit geval gaat over alle digitale taalleersystemen die de gebruiker de
  mogelijkheid geeft om zijn uitspraak van een specifiek stuk tekst te
  vergelijken met de juiste uitspraak. Dit patent is een goed voorbeeld
  van hoe ideeën die
  normaal beschouwd worden als algemene kennis, plotseling door een
  patent binnen het bereik vallen van een eigendomsrecht en daarmee het
  gebruik in andere software beperken of uitsluiten. Als een side effect
  lijkt ook de leerfunctie van stemherkennings-systemen zoals ViaVoice
  beperkt te worden omdat die ook nog binnen de claim valt.
Bevestiging: Door deze petitie te tekenen,
moedig ik beleidsmakers van alle bestuursniveaus -maar vooral de
Europese Commissie- in Europa aan om de huidige plannen voor software
patenten te heroverwegen en ervoor te zorgen dat deze patenten zeker
niet misbruikt kunnen worden om de ontwikkeling en verspreiding van
technologie ter bevordering van e-learning in Europa in te perken. Teken hier!
(*)
Software Patents – a potential hindrance of
ICT in education. (Dec 2004) Vuorikari, R. & Sarnow, K. 
Voor vragen over deze petitie
kun je terecht op: info@noelearningpatents.info

OER? OLR? LLR? TM

Wednesday, March 22nd, 2006

What a title. Needs an explanation:

OER= Open Educational Resource. This is the term used by the North American universities when they mean the course content in their open course websites. Concept analysis: Openness is good. Education is important but not a necessity. Resources are important.

LER = Libre Education Resource. This is the term I was using in some earlier post when writing about Libre Universities. Concept analysis: Libre is more than openness, education is still important but still not a necessity and resources are important.

LLR = Libre Learning Resource. This is the term we have been chatting about with Kim Tucker. Concept analysis: Libre is more than openness. Learning is necessity. Resources are important.

TM = Trademark.

Maybe we should trademark OER, LER and/or LLR just like Open Source Initiative (OSI) has trademarked the “Open Source”. Then we should write a definition (see an example of the Open Source definition) and start to give OER, LER and/or LLR certificates (see and example of the OSI Certification Mark and Program).

Actually UNESCO should do this.

PS. Remember to sign the Don’t allow software patents to threaten technology enhanced learning in Europe! -petition. Thanks!

MobilED video mock-ups and some open source stuff

Friday, March 17th, 2006

video4 MobilED video mock ups and some open source stuff I have been reporting to the Flosse Posse about the MobilED initiative I am working on right now in South Africa for couple of weeks. It’s been a busy week. We got the first service up and running and are starting testing with it in a school next Wednesday.

The prototype MobilED service is a interactive voice response application (IVR) that works with a content on a MediaWiki server. In the IVR side we are using DialogPalette and Asterisk – the open source PBX.

With the MobilED server you can make queries to the MediaWiki server by sending your search term with SMS. After a while you well receive a call back and a speech synthesizer will read you the content found from the server. There is navigation with table of content and you can jump from a section to another. You may also contribute to the server with your own voice.

This week I also finally got all our scenario videos online. Three of them are about the Audio Encyclopaedia, the idea of using Wikipedia with the MobilED server. The fourth one is about using smart phones in project learning. I personally like this the best. Have a look of the Smart phones in project learning -video (MP4 6.4M)

If you are interested in to be the distributor or service provider of this kind of servic in your country / region please contact me.

PS. Remember to sign the Don’t allow software patents to threaten technology enhanced learning in Europe! -petition.

Låt inte mjukvarupatent hota användningen av IKT för lärande i Europa!

Thursday, March 16th, 2006

header short flosse Låt inte mjukvarupatent hota användningen av IKT för lärande i Europa!

Översättningar,
Bidra!
se
en
Vad
är detta?
Syftet
med denna petition är att uppmärksamma europeiska myndigheter
och beslutsfattare på farorna med mjukvarupatent och i synnerhet
på de negativa effekter som mjukvarupatent riskerar att få
för utbildning och lärande. IKT är numera
oumbärligt verktyg för att leverera utbildning som kan
möta individens behov och förmåga och samtidigt skapa
förutsättningar för ett europa som kan delta kreativt,
teknologiskt och ekonomiskt på en global arena.

Denna petition riktar sig till EU-kommissionen, EU-parlamentet,
Europarådet och samtliga nationella besltsfattare – det vill
säga personer på en position där de kan påverka
och undanröja de hot som mjukvarupatent utgör för att
på så sätt säkra att den utbildning som erbjuds i
europa blir den bästa möjliga.

Om Du är lärare, elev, förälder, utbildningsledare,
skolledare, forskare, beslutsfattare, arbetar med e-lärande,
är poliktiker, utvecklare etc, underteckna då enpetition
online och sprid den så att andra får kännedom om den.
Vår målsättning är att öka medvetandet om
effekterna av mjukvarupatent och samtidigt samla in så
många namnunderskrifter som möjligt till torsdagen den 30
mars 2006.

Petition Jag
är oroad för att EU-kommisionens
planer
på ”industrial property”, utvecklingen av marknadspatent
och den europeiska patent-processöverenskommelsen
i
kombination med Londonprotokollet kan leda till ett europeiskt
införande av mjukvarupatent. Jag tror att detta kommer att
äventyra utvecklingen av IKT för lärande genom att
hämma möjligheterna till innovation bland europeiska
pedagoger och utvecklare av IKT och e-lärande.
Deklaration: Jag
tror att etableringen av system för mjukvarupatent skulle få
avsevärt negativa effekter på innovation inom e-lärande
och IKT för lärande, samt på kvaliteten på den
utbildning som kommer att kunna erbjudas, inklusive:

 • Restriktioner av individers rätt till tillgång
  till information och kunskap, liksom retriktioner för
  flyttbarheten hos utbildningsrelaterad information för
  livslångt lärande – egenskaper beskrivna som centrala
  för Lissabonprocessen
  och utvecklingen av en europeisk, ”kunskapsbaserad” ekonomi.

 • En sannolik ökning av kostnader för pedagogisk
  programvara, underliggande infrastruktur, operativsystem och annan
  mjukvara – i kombination med en minskning av utbudet av mjukvara, (*)

 • Negativa effekter på utvecklingen av ”egenutvecklad”
  mjukvara och mjukvara för utbildning med öppen källkod.
  Många europeiska utbildningsmyndigheter (utbildningsdepartement,
  nationella myndigheter, regionala myndigheter, kommuner), samt
  små och meedelstora företag utvecklar mjukvara och system
  för utbildning. Pengar som spenderas på mjukvarupatent och
  rätsliga processer skulle göra större nytta om de
  spenderades på utbildning och utveckling istället,  (*)

 • Spridningen av öppen källkod (OSS) och fri
  mjukvara för utbildning hotas om mjukvarupatent införs.
  Mjukvarupatent riskerar att få mycket negativa effekter för
  utvecklingen av öppen källkod – och i vissa fall även
  förhindra utvecklingen av öppen källkod där detta
  inte skulle vara möjligt utan patentintrång. Användare
  riskerar att avskräckas från att använda öppen
  källkod av rädsla för dolda kostnader och rättsliga
  processer. (*)
Exempel: Nedan
ges två exempel på vilande ansökningar om
mjukvarupatent. Exemplen kommer från ”European Patent Office” och
avser patent på mjukavarulösningar för e-lärande.
Patent som skulle få en uppenbar och potentiellt
förödande effekt på den framtida utvecklingen av
e-lärande:

 • Testing
  learned material in schools

  Användning av datorer för att genomföra prov och
  kunskapstester. Huvudanspråket gäller den grundläggande
  principen för detta. Övriga anspråk specificerar andra,
  relaterade principer som kan vara ”bra att täcka in”. Det
  ”tekniska bidraget” består i att konstatera att datorer kan
  användas för att göra prov och kunskapstester
  effektivare. Det pågår sedan länge aktiviteter inom
  detta område på skolor och universitet runt om i europa.
  Initiativ som riskerar att bryta mot ett sådant patent och
  där man kanske måste avbryta verksamheten. Ett annat exempel
  är att de flesta LMS-system med öppen källkod har
  funktioner för prov och kunskapstester.

 • Language
  learning by comparing one’s pronunciation to that of a teacher

  Detta patentanspråk omfattar alla system för
  språkträning med datorer som kan användas för att
  jämföra elevens uttal av en viss text med det rätta
  uttalet. Detta patent är ett bra exempel på hur en princip
  som betraktas som allmän kunskap plötsligt kan patenteras och
  beläggs med restriktioner i den digitala världen. Patentet
  kan även omfatta inlärningsfunktionen hos
  röstigenkänningsystem av typ ViaVoice.
Försäkran: Genom
att skriva under denna petition
uppmanar jag europeiska beslutsfattare på alla nivåer – och
särskillt i EU-kommissionen – att ompröva sina planer och
säkerställa att patent inte kan används för att
begränsa eller förhindra spridningen av IKT för
lärande i europa.

Sign it
here now!
(*)
Software Patents – a potential hindrance of
ICT in education. (Dec 2004) Vuorikari, R. & Sarnow, K. 
Questions: info@noelearningpatents.info